คุณภาพชีวิต ที่ดี ดูได้จากอะไร

คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ตามหลัก พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ได้อธิบายความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิต คือ ลักษณะของการดำรงชีวิต,การใช้ชีวิต  ดังนั้น คุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะมีความหมายโดย จำกัดความได้ว่า ลักษณะของการดำรงชีวิตที่ดี, การใช้ชีวิตที่ดี

ความหมายกล่าวโดยรวมๆ เป็นความหมายที่กว้าง ลักษณะของการดำรงชีวิต หรือการใช้ชีวิตที่ดีนั้น จะสามารถดูได้ จากเรื่องอะไรบ้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง

 • สุขภาพทางกาย (physical health) สุขภาพที่ดี ไม่มีโรคภัย ไม่เจ็บป่วย บ่งบอก ให้เห็นได้ถึง ทางที่เลือกที่ ใช้ดำเนินชีวิตของเรานั้น  เป็นการเลือกที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ เห็นทางด้านสุขภาพชัดที่สุด เพราะเมื่อใดก็ตาม ที่สุขภาพย่ำแย่ หรือ เจ็บป่วยง่าย ลองย้อนกลับมา พิจารณาอีกครั้งว่า ทางเลือกที่เราเลือกเดิน ในการใช้ชีวิต นั้นเหมาะสมกับ ตัวเราเองแล้วหรือยัง
 • ครอบครัว (family) มีความสุข ในชีวิตครอบครัว มีครอบครัวที่น่ารัก เข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ และคอยสนับสนุน เพื่อให้สมาชิกทุกคนใน ครอบครัวได้อยู่ ร่วมกันอย่าง มีความสุข เปิดใจพูดคุยกัน และเข้าใจกัน รวมถึง ปัจจัยต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวก อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ และความจำเป็น ต่อครอบครัว
 • การศึกษา (education) ได้รับการศึกษา ที่เหมาะสม มีโอกาส ในด้านการศึกษา และสามารถพัฒนา ต่อยอด ความรู้ได้ตรงตาม ศักยภาพที่มี หรือตอบสนอง ต่อความต้องการ เพื่อจะนำไปสร้าง ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ในอนาคตการยอมรับจากสังคม
 • หน้าที่การงาน (employment) มีความสุขใน อาชีพที่ทำ ในงานที่รับผิดชอบ ได้รับการยอมรับ ในสังคมที่เกี่ยวข้องในอาชีพ และมีโอกาสพัฒนา และมองเห็นความก้าวหน้า ในอาชีพที่ทำ
 • ความมั่งคั่ง (wealth) สามารถวางแผน และจัดการ ในด้าน ทรัพย์สิน เงินทอง ที่จำเป็นต่อปัจจุบัน และอนาคตได้ดี มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการ ภาระหนี้สินต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ และมั่นใจว่าจะ ไม่ก่อให้เกิด เป็นปัญหา ต่อเนื่องในอนาคตได้
 • ความปลอดภัย (safety) เมื่อปัจจัยต่างๆมีพร้อม ความปลอดต่อ การดำเนินชีวิต ต่อการ ใช้ชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่จำเป็น  การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ปลอดภัย ต่อสุขภาพ รวมถึงสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย ไม่ได้ส่งผลเสีย ต่อการดำเนินชีวิต ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ต่อวิถีการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
 • อิสระทางด้านเสรีภาพ (security to freedom) สิทธิพื้นฐานด้าน การดำเนินชีวิต ของมนุษย์ที่ได้รับ ความเท่าเทียม มีเกียติและศักดิ์ศรี อย่างเป็น อิสระ และได้รับความคุ้มครอง จากรัฐบาลในประเทศ อย่างความเท่าเทียมกัน
 1. สิ่งที่ควรมองหา
 • ศาสนา ความเชื่อ (religious beliefs) ความเท่าเทียม และ อิสระเสรีภาพ ในการเลือก ในการนับถือ ศาสนา และ ความเชื่อที่จะเลือกใช้ ในการดำรงค์ชีวิต ไม่ถูกปิดกั้น หรือแบ่งแยก อย่างเสมอภาค
 • สภาพสิ่งแวดล้อม (The environment) สภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องเอื้ออำนวย ต่อการดำเนินชีวิต มาตรฐานการครองชีพต้องสอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ โครงสร้างของประชากรในพื้นที่ ต้องเป็นระบบแบแผนที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ ระบบสังคม ค่านิยมต้อง สอดคล้องและตรงกับ วิถีการดำเนินชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อมที่มี ต้องรองรับการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

บทส่งท้าย

คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิ่งสำคัญหลัก ของชีวิตมนุษย์ ที่ทุกคนสมควรที่จะได้รับ และสมควรที่จะให้ ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง การดำเนินชีวิต โดยมีเป้าหมาย และสร้างให้ชีวิตในแต่ละวัน ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ไม่เป็นภาระ ของสังคม สามารถดูแล และจัดการ ชีวิตตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคนทุกคน สามารถที่จะจัดการ กับชีวิตของตัวเองได้แล้วนั้น ในสังคมก็จะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน เนื่องจากสังคม จะมีการพัฒนาที่ดีได้แบบต่อเนื่อง ต้องอาศัย ปัจจัยหลักที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ก็คือ ประชากร ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง
Chantana.C
Chantana.Chttp://tumdaina.com
Life is about balance. And in this life we need to keep changing and growing to be in balance.

Related Posts

Comments

 1. เริ่มจากตัวเองยังขาดอีกสามเรื่อง คือ หน้าที่การงาน ความมั่งคั่ง สภาพสิ่งแวดล้อม ยังไม่ดี
  ส่วนคนไทยโดยรวมยังขาดเกือบทุกเรื่อง ดังนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก ถ้าทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศก็ดีตามไปด้วย

  • ค่อยๆวางแผน หาแนวทางแล้วตั้งเป็นเป้าหมาย เริ่มต้นจากตัวของเราก่อนจากจุดเล็กๆ แค่นี้ก็ถือว่าช่วยประเทศของเราแล้วนะคะ

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories