นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและนโยบายฉบับนี้ ใช้บังคับในเรื่องของ การเข้ามามีส่วนร่วม ในฐานะผู้เข้าชมถึงเว็บไซต์ “Tumdaina.com”  โดยทางเว็บไซต์จะถือว่า ผู้เข้าชม ได้ยอมรับข้อกำหนดและนโยบายตามด้านล่างนี้แล้ว เมื่อผู้เข้าชมได้เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ “Tumdaina.com”

 1. ทางเวบไซต์ จะใช้ความสามารถและความพยายาม อย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทางเวบไซ์ต์ จะไม่ขอรับผิดชอบหากข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นนั้น เกิดความไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์
 2. ผู้เข้าชมถึงเวบไซต์จะต้องห้ามกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำการใดๆที่ผิดต่อข้อกฏหมาย หรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะตามด้านล่างเท่านั้น การกระทำใดๆที่ผิดต่อ ข้อกฎหมายเวบไซต์ก็ไม่สมควรกระทำเช่นกัน                      
  • การกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว การอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น ๆ รวมไปถึงกรณีการละเมิดต่อเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลที่สาม
  • การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์
  • อัพโหลดไฟล์ เผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัส หรือเป็นอันตราย หรือหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียต่อเว็บไซต์ และบุคคลที่สามภายในเว็บไซต์
  • การโพสต์ข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตมายังเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความรำคาญ การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุมคาม อันตราย ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่น
 3. ในเรื่องขอบเขตของอำนาจศาลและการบังใช้กฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

 1. เนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ Tumdaina.com ในบางกรณีอาจจะ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีการสะกดตัวคำที่ผิดพลาดไป หรือในส่วนของคำแนะนำ ข้อคิดเห็น ความคิดเห็นส่วนตัวใด ๆ ของทางเว็บไซต์หรือจากบุคคลที่สาม  โดยผ่านข้อความหรือข้อมูลซึ่งได้แสดงในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และ ดุลพินิจ ของตัวผู้เข้าชมเวบไซต์เอง เพราะเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ บอกเล่า และเปลี่ยนประสบการณ์จริงของผู้เขียน เพื่อเป็นตัวอย่าง ต่อผู้ที่สนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เท่านั้น
 2. การใช้หรือการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวภายในเว็บไซต์ หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแก่บุคคลที่สาม จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่างทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. บทความในเว็บไซต์ Tumdaina.com บางบทความอาจเกิดขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ทางเว็บไซต์จึงไม่สามารถรับรองได้ถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ดังนั้นท่านควรใชวิจารณญาณในการอ่านด้วยเสมอ เพราะทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น เพราะในความเป็นจริงข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เรานำไปมาใช้อ้างอิง อาจมีข้อผิดพลาดได้

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย (Limitation of Liability)

 1. ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ Tumdaina.com ตกลงและยอมรับว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยเพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ

การเปลี่ยนแปลง

 1. ทางเว็บไซต์ Tumdaina.com ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาด ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือเอาข้อมูลบางอย่างออกไป ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน ให้ถือว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

 1. การให้ข้อมูลใด ๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ จะถือเป็นความเสี่ยงของตัวผู้เข้าชมเว็บไซต์เอง และผู้เข้าชมเว็บไซต์ก็ยอมรับว่าการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนใด ๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์เอง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ Tumdaina.com นั้น หมายความว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ยอมรับและได้ตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ Tumdaina.com ซึ่งทางเว็บไซต์จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวของผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นอย่างดีที่สุด 
 3. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hacking) และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางเวปไซต์ หรือเกิดสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย  ทางเวปไซต์ Tumdaina.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

 1. ข้อความ เนื้อหา ข้อมูล หรือส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Tumdaina.com เป็นผลงานที่เกิดจากการรวบรวบและเรียบเรียงขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ การการเรียนรู้ ของผู้เขียน ไม่ได้เกิดจากการคัดลอกมาแต่อย่างใด และเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฏหมาย การนำผลงานไปใช้จึงต้องได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์