กระบอกเสียง บทบาทและความสำคัญต่อสังคมโลก

กระบอกเสียง คืออะไร ตามหลักพจนานุกรม แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระบอกเสียงคือ ผู้เป็นปากเป็นเสียงแทน ถ้าเราพิจารณาจาก ความหมายของคำว่ากระบอกเสียง นั่นย่อมหมายถึง การกระทำที่มี บทบาทและหน้าที่ ของการกระทำที่ เป็นตัวแทนทำแทนผู้อื่น

ผู้ซึ่งได้รับโอกาศ รวมถึงได้รับความไว้วางใจ จากส่วนรวมหรือ อาจจะได้รับจาก ตำแหน่งหน้าที่ ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือต้องรับผิดชอบดูแล ซึ่งบุคคลเหล่านั้น จะต้องแบกรับซึ่งความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ทุกคำพูดรวมถึง ทุกการกระทำ จะเป็นตัวผูกมัด และจดบันทึก ในความทรงจำของสังคม ตลอดไป

กระบอกเสียง บทบาทหน้าที่

บทบาทที่มีต่อสังคม สังคมคือ การอยู่รวมตัวของคน ในจำนวนหมู่มาก หลากหลายความต้องการ ข้อเรียกร้องย่อมมีมาก เป็นของคู่กันอยู่แล้ว ดังนั้นการรับฟัง หรือการนำเสนอ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ หรือเข้าใจในเรื่องราว หรือความคิดเห็นต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะไม่ทั่วถึง หรืออาจจะทำให้ เกิดความสับสนได้ง่าย

บุคคลที่เป็นตัวแทน ที่ถือเป็นกระบอกเสียง ที่ใช้เป็นผู้สื่อสาร จึงมีบทบาทที่สำคัญ ในการนำเสนอ เพื่อให้เกิดการรับฟัง ที่ชัดเจนและ ไม่คลาดเคลื่อน เนื่องด้วยความ หลากหลายที่มี บางครั้งจึงเป็น เรื่องที่ค่อนข้าง ละเอียดอ่อนที่จะทำให้ ความคิดเห็นและความต้องการ ของบุคคลเหล่านั้น พึงพอใจ

ในหลายๆเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อให้ได้รับการแก้ไข ที่โดยเร็วและแก้ไข ได้ตรงจุด จะสังเกตุได้ว่า บทบาทของ กระบอกเสียงที่ เป็นตัวแทนและ ก้าวออกมา เพื่อจะนำเสนอถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นการสร้างความน่าสนใจ และเรียกร้องให้ได้ รับการแก้ไข ได้อย่างเห็นผลเสมอ

กระบอกเสียงที่เป็น ตัวแทนและเป็น เสียงของกลุ่มคน ที่ต้องการที่จะสื่อถึง สังคมให้ได้รับรู้ สร้างความชัดเจน ได้อย่างดี สังคมจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องมี บุคคลหรือกลุ่มคน ที่พร้อมจะเป็นตัวแทน ในการบอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้สังคมใน คนหมู่มากได้รับรู้ และได้คำนึงถึง การเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สิ่งแวดล้อม

บทบาทที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวลาที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาทาง ด้านเทคโนโลยี ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้สิ่งแวดล้อมเริ่มถูกทำลาย มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหลักๆก็ ด้วยการกระทำ ของมนุษย์เรานี่แหล่ะ ที่หลงลืม และไม่เอาใจใส่ ต่อธรรมชาติ การจัดตั้งองค์กร เพื่อเป็นหน่วยงาน เพื่อช่วยกันดูแล และพลิกฟื้น เอาธรรมชาติให้กลับคืนมาจึงมี ให้เห็นหลากหลาย

องค์กรต่างๆที่ ถูกต้องขึ้นมา โดยกลุ่มคนที่ ให้ความสำคัญ กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นกระบอกเสียงนึง ที่สะท้อนให้สังคม และมนุษย์โลกนั้น ได้เห็นถึงความสำคัญ ของธรรมชาติ ก่อนที่มันจะสายจนเกินไป ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจำเป็นใน การดำรงค์ชีวิต ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

การรณรงค์ การเรียกร้องให้เกิด จิตใต้สำนึกที่จะรัก และให้ความสำคัญ กับธรรมชาติ การขอความร่วมมือ เพื่อช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ที่ถูกทำลาย  โครงการและนโยบายต่างๆ เหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าปราศจากองค์กรต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง เป็นตัวแทนที่ เริ่มลงมือเป็นตัวอย่างให้เห็น และนำพาให้ได้รับความร่วมมือ จากทุกๆคน ที่ต้องใส่ใจ และช่วยกันดูแล

บทบาทในด้านคุณภาพชีวิต ด้วยความเหลื่อมล้ำ ในด้านเศรษฐกิจ และทางสภาพสังคม ความเป็นอยู่ มักจะทำให้ เกิดภาวะ ปัญหาด้าน คุณภาพชีวิต ที่ไม่สมดุล การขาดซึ่งโอกาศ หรือขาดซึ่งศักยภาพ ที่จะสามารถเรียกร้อง เพื่อให้ได้รับซึ่งการช่วยเหลือ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่นั้นดีขึ้น

ดังนั้นเมื่อมีตัวแทน ที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง เพื่อนำเสนอเรื่องราว ที่เป็นอีกแง่มุมนึงของกลุ่มคน ที่ไม่มีโอกาศ ได้มีโอกาศที่จะเปลี่ยนแปลง และแก้ไข เพื่อนำไปสู่ การใช้ชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งจะสังเกตุได้ว่า ปัจจุบันมีมากมาย เหลือเกินที่กำลัง ประสบปัญหา ในด้านคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ และย่ำแย่ลงเรื่อยๆ

ถ้าปล่อยไว้นานๆ ก็จะกลายเป็นปัญหา ของสังคมตามมา เนื่องจากไม่ได้รับ ความสนใจ หรือได้รับการดูแล และแก้ไขอย่างจริงจัง ตั้งแต่เริ่มแรก ดังนั้น การเรียกร้อง หรือการแสดงออก ให้เห็นถึง คุณภาพชีวิตที่ไม่ได้รับ ความเสมอภาคหรือ ความสมดุลกันในสังคม ถือเป็นหัวข้อต้นๆ ของคนในสังคม ที่ควรจะให้ความสนใจ และใส่ใจอย่างจริงจัง

ตัวแทน

บทส่งท้าย

ผู้ที่ยอมเสียสละ หรือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ ได้เป็นตัวแทน ได้มีโอกาศในการนำเสนอ เรื่องราวปัญหาต่างๆ ข้อเรียกร้องต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีผู้รับรู้ และจำเป็นจะต้องได้รับการ ช่วยเหลือแก้ไข จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกๆฝ่าย เพื่อให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น

ตัวแทนหรือ ผู้ที่เป็นกระบอกเสียงเหล่านี้ ย่อมต้องเป็นผู้ที่ เสียสละและจะต้อง เข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น อย่างแจ่มแจ้ง และชัดเจน การทุ่มเท และความพยายาม บางครั้งต้องแลกมาด้วย ชื่อเสียงและเวลาส่วนตัว ด้วยนโยบาย ที่ต้องการช่วยเหลือคนอื่น ที่นอกเหนือจากการช่วยเหลือตนเอง

บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคล ที่น่าเลื่อมใส การได้ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาศ ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น ถือเป็นภาระกิจชีวิตอีกด้านนึง ที่น่าภาคภูมิใจต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Chantana.C
Chantana.Chttp://tumdaina.com
Life is about balance. And in this life we need to keep changing and growing to be in balance.

Related Posts

Comments

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories